Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych stron czynności notarialnych

best free css templates

Administrator danych
Przemysław Ciechanowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przemysław Ciechanowski – Notariusz w Starogardzie Gdańskim, z głównym miejscem wykonywana działalności w Starogardzie Gdańskim (83-200 Starogard Gdański, ulica Kościuszki Nr 35/4, NIP: 5921415721, REGON 220959548 (dalej Notariusz).  

Cele przetwarzania
Dokonywanie czynności notarialnych oraz obowiązków nałożonych na Notariusza przez ustawę. 

Podstawy prawne przetwarzania
 - przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) 
 - umowa o dokonanie czynności notarialnych zawarta przez Panią/Pana z Notariuszem
 - Pani/Pana prawnie uzasadniony interes w zakresie ochrony danych osobowych.

Odbiorcy danych
Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi IT, usługi przygotowania do archiwizacji danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub   ograniczenia ich przetwarzania 
- inne prawa określone w informacji szczegółowej 


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stron czynności notarialnych

 1. Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych Klienta będzie Przemysław Ciechanowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Ciechanowski – Notariusz w Starogardzie Gdańskim, z głównym miejscem wykonywana działalności w Starogardzie Gdańskim (83-200 Starogard Gdański, ulica Kościuszki Nr 35/4, NIP: 5921415721, REGON 220959548 (dalej Notariusz).
  Strona może skontaktować się z Notariuszem w następujący sposób:
  • listownie na adres wskazany powyżej
  • przez e-mail: biuro@notariuszstarogard.pl
  • telefonicznie pod numerem (+48) 58 530 29
 2. Inspektor ochrony danych - Zgodnie z przepisami u Notariusza nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z czym nie został on wyznaczony.
 3. Cele przetwarzania - Notariusz będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Panią/Pana, aby umożliwić dokonanie czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
  - wypełnienie obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.);
  - wykonanie umowy o dokonanie czynności notarialnych zawartej przez Panią/Pana z Notariuszem;
  - celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest weryfikacji danych w związku z zapewnieniem Pani/Panu ochrony przed naruszeniem danych osobowym (np. przed oszustwem/kradzieżą).
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Notariusz będzie przechowywać dane osobowe:
  - w przypadku dokonania czynności notarialnej 10 lat od jej sporządzenia, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.),
  - w przypadku rezygnacji z dokonania czynności notarialnej – rok od dnia, w którym miało dojść do jej dokonania.
 6. Odbiorcy danych
  Notariusz będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT czy usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Notariuszem i tylko zgodnie z poleceniami Notariusza.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem jej danych osobowych: a. prawo dostępu do danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania danych osobowych. Ze względu na specyfikę czynności notarialnych dane osobowe zawarte w treści czynności notarialnych nie podlegają usunięciu ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób przewidziany w ustawie Prawo o notariacie. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych może zostać zgłoszony przed dokonaniem czynności notarialnej, co skutkować będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw i wycofanie zgłoszone po dokonaniu czynności notarialnej nie mają wpływu na zgromadzone i zarejestrowane na potrzeby czynności notarialnej dane osobowe. W pozostałym zakresie z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.